ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลังสงขลานครินทร์

ประวัติภาควิชา

          - วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2514 สภาการศึกษาแห่งชาติอนุมัติให้จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์

          - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีเป้าหมายในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุขทุกประเภทเพื่อสนองความต้องการของประเทศชาติส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้

          - วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2515 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้น ประกอบด้วย 11 ภาควิชา และ 2 หน่วยงาน (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 กันยายน 2515)

          - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2516 เริ่มรับนักศึกษาแพทย์รุ่นแรก จำนวน 35 คน มีการร่างหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์

         - พ.ศ. 2546 คณะแพทยศาสตร์ได้จัดตั้งคณะกรรมการหลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินเพื่อรองรับการฝึกอบรมแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินสำหรับการสอบอนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

          - พ.ศ. 2548 ผศ.นพ.ประเสริฐ วศินานุกร เป็นที่ปรึกษาห้องฉุกเฉิน และในปีเดียวกัน หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีอาจารย์แพทย์ 4 ท่านมาปฏิบัติงาน คือ ผศ.นพ.ประเสริฐ วศินานุกร (ที่ปรึกษา) นายแพทย์ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิเมธาวี นายแพทย์อรรถวุฒิ เชื้อทอง และแพทย์หญิงจารุวรรณ ชูกำเนิด โดยใช้ระบบการบริหารงานผ่านคณะกรรมการพัฒนาห้องฉุกเฉิน และขึ้นตรงกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พร้อมทั้งปรับปรุงสถานที่ชั้นใต้ดินตึก 100 ปี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นสำนักงานหน่วย พร้อมทั้งรับบุคลากรในตำแหน่งธุรการเพื่อดำเนินงานด้านเอกสารต่างๆของหน่วยงาน สำหรับงานด้านการเรียนการสอนนั้นได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ และภาควิชาวิสัญญีวิทยา ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามเกณฑ์สถาบันการฝึกอบรมของสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

          - พ.ศ. 2549 แพทย์หญิงจารุวรรณ ชูกำเนิด และนายแพทย์อรรถวุฒิ เชื้อทอง ลาออกจากหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

          - พ.ศ. 2549 จัดตั้งหอผู้ป่วยสังเกตอาการ ณ ชั้นใต้ดิน อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยของหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉินและห้องฉุกเฉิน ภายใต้การบริหารจัดการของหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉินและฝ่ายการพยาบาล

          - พ.ศ. 2549 หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉินและห้องฉุกเฉินได้ประสานงานกับภาควิชาอายุรศาสตร์ จัดระบบ Fast tracks (STEMI, Sepsis)

          - พ.ศ. 2549 คณะแพทยศาสตร์ได้จัดทำโครงการตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อพัฒนางานด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ และขออนุมัติงบประมาณจากสำนักงบประมาณแผ่นดิน

          - พ.ศ. 2549 หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉินรับผิดชอบบริหารจัดการการเรียนการสอนวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 1 และ 2 ในรูปแบบกรรมการ โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่วิชาการและธุรการจากภาควิชาวิสัญญีวิทยา

         - พ.ศ. 2550 แพทย์หญิงเกศินี จีระวงศ์พานิช (วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์) ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นแพทย์หญิงกฤชฐา จีระวงศ์พานิช ได้มาปฏิบัติงานในหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

          - พ.ศ. 2552 รับอาจารย์แพทย์เพิ่ม 1 คน คือ แพทย์หญิงธัมพรรษ ปิยะสุวรรณกุล (วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน)

          - พ.ศ. 2552 นายแพทย์ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิมเธาวี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินคนแรก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2552

          - พ.ศ. 2553 รับอาจารย์แพทย์เพิ่ม 2 คน คือ แพทย์หญิงกัณฐิกา ไกรสวัสดิ์ (วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน) แพทย์หญิงธัญญา ลิ่มอภิชาต (วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์)

          - พ.ศ. 2553 แพทย์หญิงกฤชฐา จีระวงศ์พานิช (วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์) ลาออกเพื่อศึกษาต่อในอนุสาขาต่อมไร้ท่อวิทยา ศิริราชพยาบาล (สังกัดอิสระ)

          - พ.ศ. 2554 รับอาจารย์แพทย์เพิ่ม 2 คน คือ นายแพทย์ธีรนัย สกุลชิต (วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน) และแพทย์หญิงศิริวิมล ตันตรัตนพงษ์ (วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน)

         - พ.ศ. 2554 จัดตั้งหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เพื่อรองรับงานดูแลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล และริเริ่มโครงการรถพยาบาลเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์

         - พ.ศ. 2551 หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้จัดทำโครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินขึ้น เพื่อรองรับงานบริการ การเรียนการสอน การฝึกอบรมแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตลอดจนงานวิจัยด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ซึ่งถือเป็นภาควิชาลำดับที่ 14 ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะฯ มอบหมายให้ นายแพทย์ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิเมธาวี (รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชา) นอกจากนี้ยังขออนุมัติการดำรงตำแหน่งวิชาการสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเพื่อรองรับการพัฒนางานวิจัยของภาควิชาในอนาคต

          - พ.ศ. 2551 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและห้องฉุกเฉินได้ประสานงานกับภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชารังสีวิทยา จัดระบบ Fast track Stroke และประสานงานกับหน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุภาควิชาศัลยศาตร์ จัดระบบ Trauma Team Activation system ภายใต้โครงการนำร่อง LEAN และได้รับโอกาสการนำเสนอผลการดำเนินงานในการประชุม HA National Forum ประจำปี

          - พ.ศ. 2551 รับอาจารย์แพทย์เพิ่มเติมอีก 2 คน คือ แพทย์หญิงปณิตา วรปรัชญา (อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน) และนายแพทย์จีระพล เหล็กเพชร (วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน)

          - พ.ศ. 2554 รับอาจารย์แพทย์เพิ่ม 1 คน คือ พญ.อาอัยซะห์ ดาเด๊ะ (วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน) ซึ่งลาออกจาก รพ. ศูนย์ยะลา และเริ่มปฏิบัติงานเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554

          - ปัจจุบันภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินมีบุคลากรทั้งหมด 19 คน ประกอบด้วย อาจารย์แพทย์ 10 คน เจ้าหน้าที่สำนักงานภาควิชา 6 คน และเจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน 4 คน