ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลังสงขลานครินทร์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110

โทรศัพท์  0-7445-1705  โทรสาร  0-7445-1704