ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลังสงขลานครินทร์

                                  ∴ ผลงานวิจัยลงทะเบียน (แพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้าน)     

⇒ งานวิจัยลงทะเบียน ปีปฏิทิน 2550 จำนวน 1 เรื่อง 
⇒ งานวิจัยลงทะเบียน ปีปฏิทิน 2551 จำนวน 6 เรื่อง
⇒ งานวิจัยลงทะเบียน ปีปฏิทิน 2552 จำนวน 5 เรื่อง
⇒ งานวิจัยลงทะเบียน ปีปฏิทิน 2553 จำนวน 2 เรื่อง
⇒ งานวิจัยลงทะเบียน ปีปฏิทิน 2555 จำนวน 5 เรื่อ
⇒ งานวิจัยลงทะเบียน ปีปฏิทิน 2556 จำนวน 3 เรื่อง
⇒ งานวิจัยลงทะเบียน ปีปฏิทิน 2557 จำนวน 1 เรื่อง
⇒ งานวิจัยลงทะเบียน ปีปฏิทิน 2558 จำนวน 2 เรื่อง
⇒ งานวิจัยลงทะเบียน ปีปฏิทิน 2559 จำนวน 4 เรื่อง
⇒ งานวิจัยลงทะเบียน ปีปฏิทิน 2560 จำนวน 5 เรื่อง
⇒ งานวิจัยลงทะเบียน ปีปฏิทิน 2561 จำนวน 3 เรื่อง